Lidmaatschap

Het Lidmaatschap van de KSVR

Op elke eerste zondag van de maand is er op het schietcomplex een rondleiding voor belangstellenden. Deze kunnen zich om 12:00 uur in de sociëteit melden. Bezoek is alleen mogelijk als u in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs. Tijdens de rondleiding wordt uitleg gegeven over de schietsport en kunnen vragen worden gesteld. U kunt hier ook een inschrijfformulier aanvragen. Het volgen van deze rondleiding is overigens de enige manier om eventueel een inschrijfformulier te verkrijgen.

Het lidmaatschap van de KSVR staat in principe open voor personen vanaf 16 jaar en kan worden aangevraagd door het volledig ingevulde aanvraagformulier en een Verklaring Omtrent het Gedrag (verkrijgbaar bij de gemeente) in te dienen. Na een positief advies van de ballotagecommissie kan de aanvrager als aspirant-lid van de vereniging worden toegelaten.


een andere voorwaarde voor het lidmaatschap is, dat het aspirant-lid met goed gevolg de verplichte veiligheidscursus dient te doorlopen. Deze omvat:

De veiligheidsinstructie ('s-middags c.q. 's-avonds).
De instructie van de omgang met wapens.
5 x een instructie met klein kaliber pistool- en revolver.
5 x een instructie met klein kaliber geweer.

De KNSA verstrekt aan de leden van de bij haar aangesloten verenigingen een licentie. Hiermee kan worden deelgenomen aan wedstrijden onder auspiciën van de KNSA en aan open wedstrijden van andere verenigingen. Zonder deze licentie kan niet aan wedstrijden worden deelgenomen.

Van tijd tot tijd verschijnt er een Nieuwsbrief van de KSVR, die de leden over de diverse activiteiten in de vereniging informeert.

De aanschaf van een vuurwapen is bij wet geregeld. De politie kan een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen verstrekken (luchtwapens met een mondingsenergie van minder dan 7.5 joule zijn vrij). De aanvrager moet minstens een jaar lid zijn van een schietvereniging, voldoende hebben geoefend en toestemming voor de aanschaf van een vuurwapen van het bestuur van zijn of haar schietvereniging hebben verkregen.

De KSVR beschikt over een aantal verenigingswapens, waarmee een lid dat niet over een eigen vuurwapen beschikt, in staat wordt gesteld om schietoefeningen te doen. Deze wapens zijn wedstrijdwapens en voldoen aan de bepalingen van het technisch reglement van de KNSA en de ISSF.

Beëindiging lidmaatschap van de KSVR

Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar. Per brief: KSVR T.a.v. De ledenadministrateur Lucie Vuylstekeweg 38, 3062 CT Rotterdam. Per e-mail: "ledenadministratie"

Voor beide opzegmethoden geldt; vraag om een bevestiging van de opzegging, zodat u weet dat de opzegging is ontvangen en bevestigd. Zonder bevestiging is er geen sprake van opzegging. Bij aangetekend schrijven opzeggen, is geen verdere bevestiging nodig. Indien niet is opgezegd vóór 1 december dan loopt het lidmaatschap weer automatisch één kalenderjaar door.

Hier is ons huidige huishoudelijk reglement te vinden.
Hier zijn onze huidige statuten te vinden.
Hier is ons huidige schietreglement te vinden.